Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 24 2013

7223 e6c9
Reposted fromanimasporca animasporca
7240 a40e
Reposted fromditzybruschetta ditzybruschetta
pipeta
7237 03b7
Reposted fromditzybruschetta ditzybruschetta
7232 2bb7

pieffysessanta:

pieffy2:

Timestamp: Giovedì 2012/09/13 20:44:27

Reposted fromditzybruschetta ditzybruschetta
pipeta
7458 8e36
Reposted frommakemelaugh makemelaugh
pipeta
7583 4905
Reposted frommakemelaugh makemelaugh
pipeta
Polska Myśląca
Reposted fromula ula viaziomalon ziomalon

November 01 2011

pipeta

No przecież chciałabym tylko kogś, kto położy mnie w łóżku, pod ciepłym kocem, zrobi mi wielki kubek herbaty, włączy film, albo nawet dwa i je ze mną obejrzy. Może mnie przy okazji głaskać po pleckach.

Reposted fromgalimatias galimatias viaziomalon ziomalon

October 26 2011

pipeta

Pieprzony analityczny umysły kobiety - mój umysł. Analizuję, przetwarzam, przestawiam, rozkminiam, kombinuję...dochodzę do konsensusu i znów analizuję...a to i tak wszystko bezsensu

October 25 2011

pipeta
4531 eeb5
Reposted fromzzu zzu
pipeta
4533 8f22
Reposted fromChulooo Chulooo
pipeta
4563 5814 500
Reposted fromMiosmansion Miosmansion
pipeta
Reposted fromil il
pipeta
who-do-you-think-you-are
Reposted fromnazcaline nazcaline
pipeta
1291 1c4a
Reposted fromWeks Weks viaorchila orchila
pipeta
7083 cda8
Reposted fromwieczyslaw wieczyslaw
pipeta
7167 2e78
Reposted frommatist matist
pipeta
7654 3510
Reposted fromtimmay timmay
pipeta
7782 d9d7
Reposted frompampeluna pampeluna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl